Thay đổi nhận thức để thực hành ESG trong ngành vật liệu xây dựng

Ngành vật liệu xây dựng được xem là ngành tiêu tốn nhiều tài nguyên lẫn mức độ phát thải lớn khi chiếm 40% lượng CO2 thải ra môi trường năm. Đây là thực trạng cho thấy ngành vật liệu xây dựng đang là những người cần nhanh chóng thực hành ESG (Môi trường, xã hội, […]